Stadgar


Stadgar

för

Sollentuna författarsällskap

 

Stadgar reviderade och fastställda av

årsmöte den 15 mars 2011 och medlemsmöte den 17 november 2011

utifrån tidigare stadgar antagna vid årsmötet den 25 februari 1997.

 

§ 1

Föreningens namn

Sollentuna Författarsällskap är en ideell förening med syfte att främja ordet, kulturen

och den fulla yttrandefriheten i Sollentuna.

 

§ 2

Ändamål

Sällskapet som är politiskt och religiöst neutral har som uppgift:

2:1 att samla författare och skrivande personer i Sollentuna i ett sällskap som arbetar med ordet i dess vidaste betydelse

2:2 att även samla personer som vill stödja denna verksamhet i en vänförening i nära anslutning till sällskapet

 

Sällskapet agerar inte på medlems vägnar i frågor om upphovsrätt, kontrakt etc utan hänvisar sådana frågor till Sveriges Författarförbund och motsvarande organisationer.

 

§ 3

Medlemskap

Medlemskap i sällskapet beslutas av styrelsen. Medlemskapet träder i kraft när medlemsavgiften är erlagd. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.

 

§ 4

Medlemsförteckning

Styrelsen skall föra förteckning över föreningens medlemmar med namn, adress, telefon och i förkommande fall E-postadress.

 

§ 5  

Medlems utträde

Medlem som önskar lämna föreningen ska skriftligen begära utträde som ska beviljas utan dröjsmål. Medlem har i sådana förekommande fall ej rätt att få tillbaka redan inbetald medlemsavgift.

   Medlem som, trots påminnelse vid två tillfällen, ej betalt medlemsavgiften stryks i medlemsförteckningen och anses ha utträtt ur sällskapet.

 

§ 6

Medlems uteslutning

Medlem som bryter mot dessa stadgar, motarbetar sällskapets syfte eller på annat sätt skadar sällskapet, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet . Medlem som ska uteslutas bör innan beslut fattas få möjlighet att yttra sig. Uteslutningen kan tas upp för prövning på årsmöte

om den uteslutne så själv begär

 

§ 7

Årsmöte

Föreningens högsta organ är årsmötet som skall hållas varje år före utgången av mars månad.

Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

.

 Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt, eller när minst 1/10 av sällskapets medlemmar kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen.          På extra föreningsstämma får endast det eller de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 Kallelse till årsmöte ska vara utsänd/meddelad minst tre veckor före stämmans dag.

 

§ 8

Ärenden på ordinarie årsmöte

 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas efter årsmötets öppnande.

 

1. Godkänna kallelsen till årsmötet

2. Fastställande av dagordning

3.Val av

    a) ordförande för årsmötet

    b) sekreterare för årsmötet

    c) två protokollsjusterare, tillika rösträknare

4. Upprättande av röstlängd (namnlista som cirkulerar kan ersätta den)

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

6. Föredragning av den ekonomiska redogörelsen för det gångna året

7. Revisorernas berättelse

8. Godkännande av den ekonomiska redovisningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut med anledning av vinst eller förlust i den fastställda balansräkningen

11. Arvodesfrågor

12. Förlag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

13. Förslag till budget för det pågående verksamhetsåret

14. Val av ordförande för sällskapet på 1 år.

15. Val av övriga styrelseledamöter

16. Val av revisorer och ev. ersättare

17. Val av valberedning med högst tre medlemmar

18. Motioner och förslag från styrelsen

19. Övriga ärenden.  Ärenden som inte är beredda av styrelsen kan inte bli föremål för årsmötets beslut.

20. Årsmötets avslutande

 

§ 9

Styrelsen

Mellan årsmötena leds Sällskapet av den på årsmötet antagna styrelsen. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter. Antalet ledamöter ska vara minst fem. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Enklast möjliga bokföring enligt god revisionssed tillämpas.

 

§ 10

Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.

 

§ 11

Räkenskapsår

Sällskapets räkenskaper omfattar tiden 1 januari-31 december, eller den period som styrelsen

bestämmer sig för, exempelvis brutet räkenskapsår.

 

§ 12

Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska skötas och upptecknas under verksamhetsåret. Revisionshandlingar, verksamhetsberättelse, bokslut och styrelseprotokoll skall lämnas till revisorer för granskning minst en månad före utlyst årsstämma.

 

§ 13

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar ska beslutas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie stämma. Beslut ska för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av 2/3 av de röstande och närvarnade medlemmarna.

 

§ 14

Föreningens upplösning

Skulle sällskapet upplösas ska dess tillgångar användas för att främja annan verksamhet som ligger i linje med den sällskapet har bedrivit. Beslut om sällskapets upplösning ska för att vara gällande beslutas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie stämma. För att vara gällande ska beslutet i likhet med §13 ha biträtts av 2/3 av de röstande.

Varje medlem har en röst och icke närvarande medlem kan företrädas med fullmakt, som ska vara bevittnat av två personer. 

 

Sällskapet samlade handlingar och andra för framtiden intressanta arkivarier skall erbjudas Sollentuna kommuns arkiv för framtida forskning.


Länk till Uttalande av styrelsen den 11 november 2008, på förekommen anledning.