Göran C-O Claesson
Rotsundagårdsv.16
192 79 SOLLENTUNA
tel: 08-754 86 17,  070 39 32 806 
e-post eget@brevet.se
blogg http://CG-OC.blogspot.com

Please find below a version in English.

Välkommen till mini-hemsida!

Min bok Från livbåt till flytande palats  (2009) speglar samhället genom ett unikt livsöde, nämligen min fars. För översikt på engelska, se http://salship.se/claesson/claesson.asp

Min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken  (2010) handlar om jämställdhet. Mitt intresse för det väcktes genom att min far var en älskad gäst och lekkamrat hemma och min mor husets herre.

När jag började med bokstäver och siffror, visade det sig att jag inte lyckades placera dem i rätt ordning. Att skriva, det blev för mig detsamma som att övervinna ett hinder, och känslan av att lyckas med det har jag kvar ännu. Jag har blivit övertygad om att själva skrivandet är en kraftkälla. Jag önskar att alla skall upptäcka den källan, särskilt dyslektiker och andra som tror att de inte kan.
Vi ses i Sollentuna Författarsällskap!

Göran


Publicerat
2010-1998 Noveller och dikter i Sollentuna Författarsällskaps tio antologier. Novell i Bokanjärernas första antologi. 1987 Aids i verkligheten (medförf A Wijkman), 1985 Läget under kontroll (roman om jakten på ett företags själ), 1984 Bortom narkotikapolemiken, 1984 Din kraft för fred, 1975 Hur egen härd blev guld värd, 1972 Statens Ostyriga Utredande, 1972 Visionen om en konsumentpolitik, 1971 Flykting i Sverige(tre medförf). Dessutom betänkanden och rapporter som sekreterare eller medförfattare i utredningar tillsatta av regeringen eller organisationer i näringslivet.
Studier och arbete
F 1928, latinstudent 1946, studier i England. Pol mag 1952, sedan utredande och studier i USA. Lic-avhandling i nationalekonomi. Vd i SNS, sedan Marknadsförbundet. Informationschef i Högertrafikkommisionen, senare Xerox. Huvudsekreterare i stora statliga utredningar, konsult.

Privat
Evelyn Gullestad livskamrat sedan 1947, tre barn, fem barnbarn, ett barnbarnsbarn. Ordf i FPU 1959, sedan aktiv i först Amnesty, senare Röda Korset. Flyktingarbete i flera omgångar. Hobbysnickare. 1974 Arbetare i Ekofisk. 1980 "Årets Paddlare" efter sträcka på 960 km. Grundare/delägare kanotföretag. Arbetar för integration och jämställdhet.

 

Welcome to a mini-homepage!

My book in 2009 Från livbåt till flytande palats  (From lifeboats to floating palaces ) is reflecting the society through an unusual life story. You will find a resumé at http://salship.se/claesson/claesson.asp

My book in 2010 Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken (The Woman, the Man, the Spirit of the Time and the Free Thought) is about gender equality. My interest in that subject was excited by the fact that my father was a beloved guest and playmate while my mother was the master of the house.

When I started with letters and digits, it turned out that I did not succeed to put them in the right order. Writing became to me the same as to overcome an obstacle, and the feeling of succeeding in that is still within me. It has convinced me that writing in itself is a source of strength. I wish all would discover that source, particularly dyslectics and others who believe that they cannot write.
Göran


Published
2010-1998  Short stories and poems in the the ten anthologies of Sollentuna Författarsällskap (Sollentuna Authors’ Society). Short story in the first anthology of Bokanjärerna (The Bookaneers). 1987 Aids i verkligheten (AIDS in reality), 1985 Läget under kontroll (Situation under control), 1984 Bortom narkotikapolemiken (Beyond the drug polemics), 1984 Din kraft för fred (Your force for peace), 1975 Hur egen härd blev guld värd (How your own hearth got gold worth) 1972 Statens Ostyriga Utredande (The government’s unruly investigations), 1972 Visionen om en konsumentpolitik (The vision of a consumer policy), 1971 Flykting i Sverige (Refugee in Sweden). In addition reports as secretary of Royal Commissions or other committees.
Studies and work
B 1928. High school 1946. Studies in England. Master of Pol Science 1952. Studies in USA. Thesis in political economy. Managing director of two business organisations, information manager of Swedish Xerox and in the commission, which organized Sweden’s switch to right hand traffic. Head secretary in Royal Commissions. Consultant.

Privately
Evelyn Gullestad life companion since 1947, three children, five grandchildren, one great grandchild. Chairman of the Liberal Youth Association 1959, active in Amnesty, later the Red Cross. Worked with refugees in several periods. Hobby carpenter. Roustabout on Alpha in Ekofisk 1974. "The Canoeist of the Year" 1980 after a distance of 960 km. Founder/owner of a canoe company.Working for integration and equality of opportunity.

See you in Sollentuna Författarsällskap!


Updated: 2010-06-11